Nadzorni odbor
Radi zaštite pravilnosti poslovanja Euroregije osniva se Nadzorni odbor. Odbor ima predsjednika i dva èlana koje bira Skupšti­na na vrijeme od èetiri godine.
 
Nadzorni odbor nadležan je za kontrolu
-           provoðenja opæih akata i odluka tijela Euroregije,
-           zakonitog, odgovornog i gospodarski svrsishodnog raspolaganja sredstvima i
-           pravilnosti materijalnog i financijskog poslovanja.
 
Nadzorni odbor se osniva u trenutku uspostavljanja financijskog poslovanja Euroregije.