Skupština
Skupština je predstavnièko i najviše tijelo upravljanja Euroregijom. Položaj, sastav, nadležnosti i naèin odluèivanja Skupštine ureðen je Statutom.
 
Skupštinu èine zastupnici èlanica Euroregije odreðeni na naèin utvrðen aktima tih organizacija. Svaka èlanica Euroregije ima jednog zastupnika u Skupštini Euroregije.
 
Skupština Euroregije:
a) razmatra:
- oživotvorenje prihvaæenih programa djelovanja i drugih akata Euroregije,
- izvješæa o radu tijela i Euroregije u cjelini,
- druga pitanja znaèajna za djelovanje Euroregije;
b) utvrðuje:
- osnovne elemente politike djelovanja Euroregije sadr­žane u njenim programima,
- naèin osiguranja, raspodjele i korištenja sredsta­va kojima se Euroregija služi za postizanje svojih
ciljeva;
c) donosi:
- Statut Euroregije,
- programe djelovanja Euroregije i njegovih tijela,
- financijski plan i godišnji obraèun,
- odluke o primanju novih èlanica i dodjeli statusa promatraèa,
- odluku o ustanovljenju javnih priznanja Euroregije,
- druge akte;
d) bira i razrješuje:
- predsjednika i potpredsjednike Euroregije,
- Izvršni odbor Euroregije,
- Nadzorni odbor Euroregije.
 
Skupština zasjeda prema potrebi, a najmanje jednom godišnje. Skupština, u pravilu, zasjeda svaki puta u drugoj državi.
 
Skupština može pravovaljano odluèivati ukoliko u zasjedanju sudjeluje veæina njezinih èlanova. O postupovnim pitanjima Skupština odluèuje veæinom glasova nazoènih èlanova. O ostalim pitanjima Skupština odluèuje veæinom glasova ukupnog broja èlanova. O temeljnim aktima Euroregije (programu rada, financijskim aktima i dr.), Skupština odluèuje veæinom od najmanje dvije treæine ukupnog broja èlanova. O Statutu i primanju novih èlanica Skupština odluèuje jednoglasno.
 
U odluèivanju o temeljnim pitanjima djelovanja Euroregije pojedini klub zastupnika može svojim pravom veta zatražiti zaustavljanje izvršenja donesenog akta do ispunjenja odreðenih pretpostavki.
 
Skupštinu vodi i predsjeda joj predsjednik Euroregije.