Skupština
Skupština je predstavničko i najviše tijelo upravljanja Euroregijom. Položaj, sastav, nadležnosti i način odlučivanja Skupštine uređen je Statutom.
 
Skupštinu čine zastupnici članica Euroregije određeni na način utvrđen aktima tih organizacija. Svaka članica Euroregije ima jednog zastupnika u Skupštini Euroregije.
 
Skupština Euroregije:
a) razmatra:
- oživotvorenje prihvaćenih programa djelovanja i drugih akata Euroregije,
- izvješća o radu tijela i Euroregije u cjelini,
- druga pitanja značajna za djelovanje Euroregije;
b) utvrđuje:
- osnovne elemente politike djelovanja Euroregije sadr­žane u njenim programima,
- način osiguranja, raspodjele i korištenja sredsta­va kojima se Euroregija služi za postizanje svojih
ciljeva;
c) donosi:
- Statut Euroregije,
- programe djelovanja Euroregije i njegovih tijela,
- financijski plan i godišnji obračun,
- odluke o primanju novih članica i dodjeli statusa promatrača,
- odluku o ustanovljenju javnih priznanja Euroregije,
- druge akte;
d) bira i razrješuje:
- predsjednika i potpredsjednike Euroregije,
- Izvršni odbor Euroregije,
- Nadzorni odbor Euroregije.
 
Skupština zasjeda prema potrebi, a najmanje jednom godišnje. Skupština, u pravilu, zasjeda svaki puta u drugoj državi.
 
Skupština može pravovaljano odlučivati ukoliko u zasjedanju sudjeluje većina njezinih članova. O postupovnim pitanjima Skupština odlučuje većinom glasova nazočnih članova. O ostalim pitanjima Skupština odlučuje većinom glasova ukupnog broja članova. O temeljnim aktima Euroregije (programu rada, financijskim aktima i dr.), Skupština odlučuje većinom od najmanje dvije trećine ukupnog broja članova. O Statutu i primanju novih članica Skupština odlučuje jednoglasno.
 
U odlučivanju o temeljnim pitanjima djelovanja Euroregije pojedini klub zastupnika može svojim pravom veta zatražiti zaustavljanje izvršenja donesenog akta do ispunjenja određenih pretpostavki.
 
Skupštinu vodi i predsjeda joj predsjednik Euroregije.