Radna tijela
Radi prouèavanja odreðenih pitanja, pripreme, razmatranja i podnošenja odreðenih prijedloga, organiziranja provoðenja utvrðenih programa, usklaðivanja djelovanja razlièitih institucija te za izvršenje drugih zadaæa od interesa za pospješivanje obavljanja poslova Euroregije Izvršni odbor osniva stalna i privremena radna tijela.
 
Za provedbu pojedinih zadaæa utvrðenih programom rada odnosno projekata od interesa za sve ili dio èlanica Euroregije, Izvršni odbor može osnovati projektne timove.
 
Odlukom o radnim tijelima Euroregionalne suradnje Dunav-Drava-Sava kao stalna radna tijela osnovani suOdbor za gospodarstvo, Odbor za gospodarsku infrastrukturu, Odbor za turizam, Odbor za prostorno ureðenje i zaštitu okoliša, Odbor za informacijski sustav i Odbor za manjine.