Izvršni odbor

 

Izvršni odbor je izvršno tijelo Euroregije. Izvršni odbor ima 15 èlanova koje bira Skupština na vrijeme od dvije godine. 12 èlanova bira Skupština izravno, a predsjednik i potpredsjednici su èlanovi Izvršnog odbora po položaju. Prilikom izbora Skupština osigurava paritetnu zastupljenost èlanica Euroregije iz pojedine države neovisno o broju èlanica odnosne države.
 
Izvršni odbor:
-predlaže Skupštini osnove politike sadržane u prijedlozima statuta, programa i drugih akata,
osigurava provoðenje akata i politike koje je utvrdila Skupština,
-izvršava financijski plan i raspolaže planiranim sredstvima pri èemu brine o namjeni i pravilnosti korištenja tih sred­sta­va, te donosi provedbene odluke,
-organizira i usklaðuje suradnju s drugim organizacijama,
-odluèuje o osnivanju radnih tijela te imenuje i razrješuje njihove èlanove, prati njihov rad i razmatra njihove prijedloge,
-ureðuje i organizira nakladnièku i informativnu djelatnost Euroregije,
-imenuje i razrješuje tajnike ureda Euroregije,
-utvrðuje organizaciju obavljanja struènih poslova Euroregije i u svezi s tim donosi potrebne akte,
-obavlja i druge zadaæe koje mu povjeri Skupština odnosno koje zahtijeva redovno funkcioniranje Euroregije, ako one nisu ovim Statutom ili drugim aktima stavljeni u nadležnost drugih tijela.
 
Izvršni odbor zasjeda prema potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca i to, u pravilu, svaki puta u drugoj državi.
 
Izvršni odbor odluèuje veæinom glasova svojih èlano­va. O poslovnom redu na sjednici kao i drugim pitanjima postu­povne naravi Odbor odluèuje veæinom glasova prisutnih èlanova.