Izvršni odbor

 

Izvršni odbor je izvršno tijelo Euroregije. Izvršni odbor ima 15 članova koje bira Skupština na vrijeme od dvije godine. 12 članova bira Skupština izravno, a predsjednik i potpredsjednici su članovi Izvršnog odbora po položaju. Prilikom izbora Skupština osigurava paritetnu zastupljenost članica Euroregije iz pojedine države neovisno o broju članica odnosne države.
 
Izvršni odbor:
-predlaže Skupštini osnove politike sadržane u prijedlozima statuta, programa i drugih akata,
osigurava provođenje akata i politike koje je utvrdila Skupština,
-izvršava financijski plan i raspolaže planiranim sredstvima pri čemu brine o namjeni i pravilnosti korištenja tih sred­sta­va, te donosi provedbene odluke,
-organizira i usklađuje suradnju s drugim organizacijama,
-odlučuje o osnivanju radnih tijela te imenuje i razrješuje njihove članove, prati njihov rad i razmatra njihove prijedloge,
-uređuje i organizira nakladničku i informativnu djelatnost Euroregije,
-imenuje i razrješuje tajnike ureda Euroregije,
-utvrđuje organizaciju obavljanja stručnih poslova Euroregije i u svezi s tim donosi potrebne akte,
-obavlja i druge zadaće koje mu povjeri Skupština odnosno koje zahtijeva redovno funkcioniranje Euroregije, ako one nisu ovim Statutom ili drugim aktima stavljeni u nadležnost drugih tijela.
 
Izvršni odbor zasjeda prema potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca i to, u pravilu, svaki puta u drugoj državi.
 
Izvršni odbor odlučuje većinom glasova svojih člano­va. O poslovnom redu na sjednici kao i drugim pitanjima postu­povne naravi Odbor odlučuje većinom glasova prisutnih članova.