Međunarodna konferencija "EU prometni koridor V/c - Most suradnje i napretka" (Završni dokument)

Sudionici Međunarodne konferencije "Europski prometni koridor V/c - Most suradnje i napretka" održane u Osijeku 9. i 10. prosinca 1999. godine u organizaciji Euroregionalne suradnje Dunav-Drava-Sava
okupljeni s ciljem sagledavanja donesenih i pripremljenih programa i dokumenata o prometnom razvitku Republike Mađarske, Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine koji se odnose na ovo područje, stanovišta i prijedloga o način ostvarivanja tih programa i usklađivanja daljnjih aktivnosti ostvarivanja zajedničkog projekta;

uvjereni da se samo zajedničkim djelovanjem državnih tijela triju država, lokalnih i regionalnih vlasti i stručnih institucija mogu uspješno ostvariti prometni i drugi projekti u okviru Europskog prometnog koridora V/c kao jedinstvene prostorne cjeline;

spremni osobnim angažmanom u okviru institucija u kojima djeluju dati i svoj doprinos uspješnoj provedbi zajedničkih projekata, osobito izgradnje prometnica u Koridoru;


na kraju svog dvodnevnog zajedničkog djelovanja ističu:


1. Prometni koridor V/c predstavlja prirodnu europsku prometnu os u smjeru sjever-jug, povezujući prirodne različitosti i gospodarsko-tranzicijske sličnosti od Jadrana do Baltika. Naznačeni prostor s približno 100 milijuna stanovnika mnogoznačan je te izrazito obećavajući glede gospodarskog razvitka i rasta prometa. U tom smislu od vitalnog je značenja u gospodarskom povezivanju, prometu ljudi i dobara, te u transferu ostalih vidova ljudske djelatnosti.

Značenje i utjecaj Koridora ističe i činjenica da je on jedan od bitnih razloga utemeljenja Euroregionalne suradnje Dunav-Drava-Sava.


2. Izgradnja prometnica Koridorom V/c preduvjet je izgradnje jedinstvenog prometnog sustava ovog dijela Europe te uspostavljanja nesmetane prometne komunikacije ljudi i dobara. Na taj način ona je zalog prostorne integracije ovog područja koje gravitira i pripada srednjoj Europi, osiguravanja gospodarskog i svekolikog napretka te stabilizacije sukladno ciljevima postavljenim Paktom o stabilnosti u jugoistočnoj Europi.

U tom smislu ovi projekti imaju potporu međunarodne zajednice koju je potrebno potkrijepiti i stvaranjem materijalnih uvjeta njihove provedbe.


3. Konferenciji su predočeni projekti izgradnje prometnica u okviru Koridora od strane ovlaštenih predstavnika triju država, koji upućuju na potrebu daljnjeg usklađivanja kontaktnih točaka i dinamike aktivnosti realizacije projekta i to putem stručnog rada ekspertskih skupina i nadležnih državnih tijela.

Konferencija predlaže da, nakon utvrđivanja nacionalnih stavova, u 2000. godini radna skupina eksperata izradi zajednički prijedlog za kontaktne točke na državnim granicama te točke priključka brzih cesta na Koridor V/c.

Konferencija se zalaže za utvrđivanje trase prometnica koja će optimalno udoboljiti potrebama razvitka ovog područja i država u čijem je sklopu, udovoljiti načelima racionalnosti i ekonomičnosti te osigurati brzinu, kvalitetu i sigurnost prometa.

Konferencija preporuča nadležnim državnim tijelima ubrzavanje ovih aktivnosti koje prethode projektnoj fazi izvedbe projekta.

4. Konferencija poziva međunarodnu zajednicu da pomogne u otklanjanju ratom prekinutog kontinuiteta željezničkog prometa između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, a poradi ostvarivanja prostornog kontinuiteta i cjelovitosti prometnog koridora.


5. Konferencija ističe nužnost integracije napora svih razina teritorijalnog organiziranja u provedbi projekta izgradnje europske ceste E-73 Budimpešta-Osijek-Sarajevo-Ploče. Lokalne i regionalne inicijative tome usmjerene imaju osobiti značaj kao izravan poticaj životne zainteresiranosti stanovništva ovog područja za uspješnu i brzu realizaciju projekta.

U tom smislu Konferencija prima na znanje i pozdravlja odluku Osječko-baranjske županije o osnivanju poduzeća Slavonska autocesta s namjenom poticanja i provedbe projekta izgradnje hrvatskog dijela ceste E-73. Konferencija poziva i druge zainteresirane sudionike da pokretanjem sličnih inicijativa ili priključenjem ovoj, stvore uvjete formiranja međunarodnog konzorcija dovoljne financijske i tehnološke snage koji bi uspješno oživotvorio zacrtane planove.


6. Svjesna značaja koji prolazak prometnica Koridorom V/c ima za društveno-gospodarski razvitak užeg i šireg okruženja koridora, Konferencija poziva članice Euroregionalne suradnje Dunav-Drava-Sava i jedinice lokalne samouprave koje imaju namjeru pridružiti se ovoj inicijativi da intenziviraju svoje napore u proučavanju i utvrđivanju mogućnosti međusobne gospodarske i svekolike suradnje zasnovane na komplementarnosti postojećih kapaciteta i razvojnih potencijala.


7. Konferencija zahvaljuje stručnjacima koji su svojim izlaganjima omogućili Konferenciji potpun i kvalitetan uvid u stanje i raspravu o otvorenim pitanjima daljnjeg razvitka.

Cijeneći da podnesena izlaganja imaju iznimnu vrijednost za sagledavanje cjeline problematike Koridora V/c i predstavljaju prilog koji više nije moguće zaobići u oblikovanju i razmatranju projektnih rješenja, Konferencija traži od organizatora da prikupi i podnesena izlaganja objavi u zajedničkom zborniku radova.


8. Konferencija zahvaljuje Osječko-baranjskoj županiji kao domaćinu i tehničkom organizatoru skupa na zavidnoj razini uvjeta koji su Konferenciji omogućili plodonosan rad.


9. U ostvarivanju temeljnih ciljeva utemeljenja Euroregionalne suradnje Dunav-Drava-Sava, njezina tijela, a osobito Predsjedništvo i Radni odbor za infrastrukturu i logistiku razradit će svoje obveze i daljnje aktivnosti u oživotvorenju stanovišta koja ovim aktom Konferencija izriče.


U Osijeku, 10. prosinca 1999.