@ccess
Nositelj projekta: Županija Baranja
Partneri u projektu: Osjeèko-baranjska županija, Sveuèilište u Peèuhu, Peèuške regionalne vlasti u okviru NUTS-a III, Zaklada za mlade ekonomiste
 
Specifièni cilj projekta: Umrežavanje i internetizacija dokumentacije jedinica regionalne i lokalne samouprave uzduž hrvatsko-maðarske granice

Kljuène aktivnosti: Izrada sveobuhvatne procjene komunikacijsko-informacijsko tehnološke infrastrukture u krugovima èlanova partnera, stvaranje detaljne strategije u interesu proširenja informacijskog društva u regijama, kao i pripreme konkretnih programa razvijanja u interesu implementacije razvijanja strategija
 
Predviðeno trajanje projekta: 15 mjeseci
Predviðena vrijednost projekta: 187.300 €
Projekt je financiran sredstvima INTERREG IIIA.
 
@ccess je projekt stvaranja strategija i razvijanja informacijskog društva, èiji veæ i sam naziv perfektno odražava osnovni cilj projekta što je ubrzavanje ostvarenja informacijskog društva preko inovativnih rješenja na ciljanim prostorima. Sveukupna vrijednost projekta iznosi 187.300,00 €, a projekt je financiran iz INTERREG III A Programa za susjedstvo SLO-HU-CRO.
Nositelj projekta je Županija Baranja iz Republike Maðarske, a aktivnosti projekta kao i rezultati istoga ostvaruju se s obje strane granice. Sam projekt u sebi sadrži sveobuhvatnu procjenu komunikacijsko-informacijske tehnološke infrastrukture u krugovima partnera, stvaranje detaljne strategije u interesu proširenja informacijskog društva u regijama, kao i pripremu konkretnih programa razvijanja u interesu implementacije razvijanja strategija.
Specifièan cilj projekta je pridobiti potrebne baze informacija za podupiranje strateških odluka koje su potrebite i neophodne za poboljšanje i ubrzanje razvoja spomenutih prostora s obje strane granice, utemeljenje ostvarenja uèinkovitog i planiranog dugoroènog razvoja te primanje, sistematiziranje samostalnih inicijativa i ideja u interesu poboljšanja tih segmenata.
Ukupne aktivnosti u projektu su temeljene na prethodno spomenutim etapama, a poseban naglasak u sklopu aktivnosti i specifiènosti projekta i same njegove primjene je na temu Uzgajanje vinove loze uz pomoæ novih metoda i agrarno-informatièkog sustava. Nastavno na ovu temu važno je spomenuti i dvodnevnu završnu konferenciju projekta koja je održana u rujnu 2007. godine u Peèuhu, na kojoj se uglavnom govorilo o primjeni strategije informacijskog društva na spomenutu temu.