Meðunarodna konferencija "EU prometni koridor V/c - Most suradnje i napretka"
Osijek 9. i 10. prosinca 1999.

Prostor uz europsku cestu E-73 od Ploèa do Budimpešte te uz cestu E-77 od Budimpešte do Gdanjska predstavlja prirodnu prometnu os u smjeru sjever-jug, povezujuæi prirodne razlièitosti i gospodarsko-tranzicijske sliènosti od Jadrana do Baltika. Naznaèeni prostor s približno 100 milijuna stanovnika mnogoznaèan je te izrazito obeæavajuæi glede gospodarskog razvitka i rasta prometa. S druge strane, podruèje Slavonije i Baranje predstavlja meðuprostor u kontekstu prirodne i gospodarske usmjerenosti zemalja sjeverne i srednje Europe prema Jadranu. Prolazak TEM-a imat æe veliko znaèenje za društveno-gospodarski razvitak užeg i šireg okruženja njezina koridora što upuæuje na životnu zainteresiranost stanovništva ovoga podruèja za provedbu ovih programskih projekcija.
 
Ovaj prometni koridor i njegovo znaèenje a osobito TEM projekt jedan je od najznaèajnijih razloga ustanovljenja Euroregionalne suradnje Dunav-Drava-Sava. U nastojanju sagledavanja bitnih znaèajki za pospješivanje izvedbe ovog projekta, Euroregionalna suradnja Dunav-Drava-Sava odluèila je organizirati meðunarodnu konferenciju pod nazivom "Europski prometni koridor V/c - most suradnje i napretka".
 
Konferencija je okupila 80-tak uglednih sudionika iz Republike Hrvatske, Republike Maðarske i Bosne i Hercegovine, ali i iz Turske te predstavnike meðunarodnih organizacija (Ureda visokog predstavnika iz Sarajeva, OESS i dr.). O kompetentnosti skupa govori i èinjenica da su u njegovom radu sudjelovali predstavnici struènih organizacija ali i nadležnih ministarstava triju država.
 
Otvarajuæi Konferenciju, Ferenc Kékes, predsjednik Predsjedništva Euroregionalne suradnje Dunav-Drava-Sava naglasio je znaèenje Koridora V/c kao mosta suradnje i napretka. U domaæina, brojne ugledne goste pozdravio je Branimir Glavaš, župan Osjeèko-baranjske županije, rekavši da su Hrvatska i Osjeèko-baranjska županija zainteresirani za ovaj prometni pravac koji povezuje Baltik i Jadran. Koridor V/c za nas je od strateškog znaèenja, a takoðer za Bosnu i Hercegovinu i Maðarsku.
 
Obraæajuæi se sudionicima Konferencije, potpredsjednik Hrvatskog državnog sabora Vladimir Šeks istakao je: "Približavanje Europskoj uniji i aktivno sudjelovanje u procesu integriranja, strateški su ciljevi Republike Hrvatske. Republika Hrvatska je oduvijek bila dijelom europskog politièkog, kulturnog i gospodarskog prostora, te su stoga težnje da se takav njezin identitet potvrdi kroz postepeno integriranje u Europsku uniju neupitne i nadasve prirodne. Oblici prekograniène i regionalne suradnje stoga su vrijedne inicijative, èiji je cilj korištenje svih moguænosti koje se pružaju Republici Hrvatskoj za što bržim i uspješnijim približavanjem Europskoj uniji. Projekt koji je temom ove meðunarodne konferencije, te sudjelovanje Osjeèko-baranjske županije u njegovom promicanju, predstavljaju važan korak u tom smjeru. Osjeèko-baranjska županija zajedno sa partnerima iz Republike Maðarske i Bosne i Hercegovine sudjeluje u obliku regionalne suradnje pod nazivom "Euroregija Dunav-Drava-Sava". Uspostavljanje trilateralne suradnje u okviru Euroregije Dunav-Drava-Sava dokazuje da se i Republika Hrvatska uklapa u europske integracijske tijekove." Potpredsjednik Šeks je nadalje naglasio važnost ovog skupa kao jednog u nizu koraka kojima se Hrvatska približava Europi, te istakao da je Koridor V/c jedan od strateških ciljeva Hrvatske.
 
Ovim pozdravima pridružio se i Ferenc Wekler potpredsjednik Parlamenta Republike Maðarske.
 
Tijekom dvodnevnog rada skupu su podnesena izlaganja o znaèenju Koridora V/c u provoðenju Pakta o stabilnosti za jugoistoènu Europu, strategiji prometnog razvitka Republike Hrvatske, Republike Maðarske i Bosne i Hercegovine, planiranom razvitku pojedinih vrste prometa Koridorom V/c (željeznièki, rijeèni, zraèni i kombinirani promet). Posebnu pozornost privukle su teme cestovni koridor V/c u europskom sustavu autocesta te trasa Europske ceste E-73 kroz Republiku Maðarsku, Republiku Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. Referenti su bili dr. Ferenc Wekler, potpredsjednik Parlamenta Republike Maðarske i Ivan Lackoviæ iz Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske (Znaèenje Koridora V/c u provoðenju Pakta o stabilnosti za jugoistoènu Europu); dr. Èedomil Dundoviæ, državni tajnik u Minisatrstvu pomorstva, prometa i veza Republike Hrvatske, Sandor Markotai iz Ministarstva prometa, komunikacija i veza Republike Maðarske i Goran Biliæ, pomoænik ministra u Ministarstvu civilnih poslova i komunikacija Bosne i Hercegovine (o strategiji prometnog razvitka svojih država); Marijan Klariæ, pomoænik ministra pomorstva, prometa i veza Republike Hrvatske (željeznièki promet Koridorom V/c), Andrija Bednjièki, pomoænik ministra pomorstva, prometa i veza Republike Hrvatske
(rijeèni promet Koridorom V/c) i Sandor Markotai iz Ministarstva komunikacija, prometa i veza Republike Maðarske (zraèni promet Koridorom V/c); dr. Ivan Legac, profesor Fakulteta prometnih znanosti Zagreb (Cestovni koridor V/c u europskom sustavu autocesta); dr. István Kernya, Županija Baranja, Mario Crnjak, ravnatelj Hrvatske uprave za ceste i Ešref Gaèanin, direktor IPSA Sarajevo (trasa Europske ceste E-73 kroz Maðarsku, Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu) te dr. Drago Ružiæ, èlan Poglavarstva Osjeèko-baranjske županije, Ferenc Kékes, predsjednik Skupštine Županije Baranja i Šemso Sakoviæ, ministar prometa u Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona (o razvojnim gospodarskih programa od znaèenja za razvitak ESDDS).
 
Nakon razmatranja prijedloga aktivnosti u provoðenju TEM projekta u Koridoru V/c, Konferencija je prihvatila tekst zakljuènog dokumenta Konferencije, koji je konferenciji podnio mr.sc. Davor Brunèiæ, tajnik Osjeèko-baranjske županije.