Osnivanje
Povod okupljanju utemeljitelja Suradnje bio je projekt izgradnje europske auto-ceste Europskim prometnim koridorom V/c (TEM projekt) koja æe još tješnje povezati ova podruèja, ali im omoguæiti i bolju komunikaciju sa srednjom Europom u jednom, odnosno Jadranskim morem, u drugom pravcu. Inicijativu za stvaranje ovog oblika suradnje dala je Županija Baranja iz Republike Maðarske. Nakon odreðenih priprema u Peèuhu je 26. lipnja 1998. godine potpisana Izjava o namjerama stvaranja Interregionalne suradnje Dunav Drava Sava. Izjavu su potpisali predstavnici županija, gradova i gospodarskih komora iz Osijeka, Peèuha i Tuzle.
 
Euroregionalna suradnja Dunav - Drava - Sava osnovana je potpisivanjem Statuta u Peèuhu 28. studenog 1998. godine. Time su njezini osnivaèi i èlanice postale Županija Baranja, Županijski grad Peèuh i Peèuško-baranjska trgovinska i industrijska komora iz Republike Maðarske, Osjeèko-baranjska županija, Grad Osijek i HGK Osijek, Gospodarska komora Osijek iz Republike Hrvatske te Tuzlansko-podrinjski kanton, Opæina Tuzla i Privredna komora regije Tuzla iz Bosne i Hercegovine. 1999. godine Suradnji su pristupili Grad Barcs i Županijski grad Szekszárd iz Republike Maðarske, krajem 2000. godine Virovitièko-podravska županija, Koprivnièko-križevaèka županija i Požeško-slavonska županija s gradovima svoga sjedišta i gospodarskim komorama iz Republike Hrvatske te Županija Somogy iz Republike Maðarske, 2001. godine Vukovarsko-srijemska županija, Grad Vukovar, Županijska komora Vukovar i Grad Koprivnica iz Hrvatske te Brèko Distrikt Bosne i Hercegovine i Posavska županija iz Bosne i Hercegovine, a 2002. godine Brodsko-posavska županija iz Republike Hrvatske.


Vijeæe Europe registriralo Euroregionalnu suradnju Dunav-Drava-Sava, 15.09.2000.

Svojim aktom od 15. rujna 2000. godine direktor Ravnateljstva za lokalnu i regionalnu demokraciju Vijeæa Europe Philip Blair, izvijestio je Euroregionalnu suradnju "Dunav-Drava-Sava" da je ocijenjeno kako se njezinim osnivanjem ostvaruju naèela Europske okvirne konvencije o prekograniènoj suradnji teritorijalnih zajednica i vlasti, da je stoga prihvaæena njezina prijava, te su dokumenti kojima je ona utemeljena pridruženi dokumentima ranije veæ registriranih euroregija.