Sastanak radne skupine za prekograniènu suradnju (CBC) u podruèju znanosti, Osijek 3.05.2001.

Harkanjski dokument potpisan od strane èelnika pograniènih županije Hrvatske i Maðarske 25. kolovoza 2000. godine rezultirao je nizom kontakata struènjaka u pet podruèja djelatnosti za koje je ocijenjeno da su od zajednièkog interesa. U tim podruèjima formirana su radna tijela èija je prvenstvena zadaæa priprema projekata koje bi bilo moguæe ponuditi Europskoj uniji na financiranje do kraja 2002. godine.

Na sastanaku u Osijeku 3. svibnja 2001. radna skupina za podruèje znanosti okupila je predstavnike znanstvenih ustanova pretežito Osijeka i Peèuha, ali i Kaposvara i Zagreba. U radu ovog skupa sudjelovali su i dr. Janos Szas iz Županije Baranja te mr.sc. Davor Brunèiæ iz Osjeèko-baranjske županije. temeljni rezultat rasprave o moguænostima ove suradnje, pored informiranja o elementima od znaèaja za njezino oblikovanje jeste formiranje zajednièkog koordinacijskog tijela koje æe raditi na pripremi zajednièkih projekata.