Nastavak suradnje dviju županija, Peèuh 25.01.2008.

Župan Krešimir Bubalo s proèelnicima Željkom Kraljièkom, Martinom Marolinom, Rankom Radunoviæem, te tajnikom Županije mr.sc. Davorom Brunèiæem i Stjepanom Ribiæem, direktorom Regionalne razvojne Agencije Slavonije i Baranje sastao se 25. sijeènja 2008. u radnom posjetu u maðarskoj Županiji Baranji s predsjednikom Skupštine samouprave županije Baranja dr. Jánosom Hargitayem i njegovim suradnicima.

Sastanak je uslijedio temeljem Sporazuma o suradnji koji je sklopljen 1995. izmeðu ovih dviju županija, a raspravljalo se o dosadašnjoj suradnji, te o projektima moguæe buduæe suradnje. Zakljuèno su dogovorene operativne radnje usmjerene konkretizaciji zajednièkih projekata i naèinu njihova izvoðenja.