VI. Segedinska konferencija, Szegedin,7.06.2004.

U Segedinu je od 6.- 7. 06.2004. godine, u organizaciji Ministarstva vanjskih poslova Republike Maðarske održana 6. Segedinska konferencija.Konferencijom je predsjedavao zamjenik državnog sekretara Ministarstva inostranih poslova Maðarske Jene Boroš, koji je zadužen za regionalnu suradnju i odnose sa zemljama jugoistoène Evrope. Tema Konferencije bila je europska perspektiva jugoistoène Evrope s naglaskom na regionalnu i prekograniènu saradnju, a u cilju utvrðivanja novog podruèja djelovanja Segedinskog procesa i nakon proširenja Evropske unije. Konferenciji su prisustvovali predstavnici Albanije, BiH, Makedonije, Srbije i Crne Gore, Maðarske i Evropske unije, kao i diplomatski predstavnici velikog broja zemalja. Iz Bosne i Hercegovine na Konferenciji je sudjelovao i Imšir Imširoviæ, predsjednik euroregije Dunav-Drava-Sava.

Od svog osnivanja, Segedinski proces je dao znaèajan doprinos jaèanju demokratskih procesa i stabilnosti u Regionu, èime su ostvareni njegovi izvorni ciljevi. Stoga je ova konferencija stavila akcenat na prilagoðavanje Segedinskog procesa novim okolnostima, prije svega da bi se negativne konsekvence proširenja EU svele na minimum.