Konferencija Mostovi k stabilnosti – Budućnost Euroregije Dunav-Drava-Sava, Bizovac 5.-9.05.2003.

U organizaciji Grada Osijeka u Bizovcu je u vremenu 5.-9. svibnja 2003. godine organizirana Konferencija mladih pod nazivom "Mostovi k stabilnosti – Budućnost Euroregije Dunav-Drava-Sava". Uz sudjelovanje domaćih stručnjaka i izaslanika Vijeća Europe, na ovoj konferenciji su sudjelovali mladi Osijek, Tuzle, Subotice i Pečuha. Upriličene su radionice za idejne projekte i sustav financiranja. Na kraju Konferencije, ovaj skup je prihvatio Rezoluciju o položaju mladeži u Euroregiji Dunav-Drava-Sava.

 
REZOLUCIJA

O POLOŽAJU MLADEŽI

U EUROREGIJI DUNAV-DRA VA-SAVA 

Zapažajući sa žaljenjem daje pokretljivost mladeži u Euroregiji Dunav-Drava-Sava još uvijek nedostatna;
Žaleći zbog činjenice da je diskriminacija manjina u Euroregiji Dunav-Drava-Sava još uvijek prisutna;

Zapažajući sa žaljenjem da je korupcija još uvijek jedan od problema javnih ustanova na području Euroregije Dunav-Drava-Sava;

Zapažajući sa žaljenjem da građanski sektor Euroregije Dunav-Drava-Sava još uvijek ne posjeduje dostatne informacije i saznanja o praksi i djelatnostima lokalnoga javnog sektora;

Zapažajući sa žaljenjem nedostatnu prekograničnu suradnju u lokalnim zajednicama Euroregije Dunav-Drava-Sava;

Zapažajući sa žaljenjem da je financiranje mladeških djelatnosti još uvijek jedan od najvećih problema javnog i građanskog sektora u Euroregiji Dunav-Drava-Sava;

Shvaćajući da je brza i učinkovita razmjena informacija preduvjet promicanja suradnje u Euroregiji Dunav-Drava-Sava;

Pozivajući se na Europsku povelju o sudioništvu mladeži u životu općina i regija;

Zapažajući sa zadovoljstvom postojeću prekograničnu suradnju među nekim lokalnim vlastima u Euroregiji Dunav-Drava-Sava;

Zapažajući sa zadovoljstvom povećan broj fondova EU-a dostupnih mladeškim djelatnostima u Euroregiji Dunav-Drava-Sava;

Zapažajući sa zadovoljstvom da su tijekom odvojenih rasprava u ova tri dana predstavnici građanskoga i javnog sektora neovisno jedni od drugih došli do usklađenih i međusobno nadopunjujućih zaključaka, pokazujući na taj način da je mladež Euroregije Dunav-Drava- Sava sposobna za prekograničnu suradnju;


Uvjereni da mladi nose snošljivost o kojoj stariji naraštaji bivaju primorani razgovarati;

Nadajući se da će informacije s ove Konferencije poslati snažnu poruku svim dioničarima u Euroregiji Dunav-Drava-Sava;

 
 1. Potiču Vlade Republike Hrvatske i Srbije i Crne Gore da dokinu čvrsti vizni režim;
 2. Osuđuju sve oblike mržnje i nesnošljivosti;
 3. Potiču sve dioničare Euroregije Dunav-Drava-Sava da pomognu potvrđivanju svojih manjina;
 4. Pozivaju Euroregiju Dunav-Drava-Sava da formalno uključi mladež u svoj ustroj osnutkom posvećenoga odjela;
 5. Pozivaju lokalne vlasti Euroregije Dunav-Drava-Sava da uključe mladež u svoje procese političkog odlučivanja;
 6. Potiču osnutak mladeških savjetodavnih tijela pri lokalnim vlastima u Euroregiji Dunav-Drava-Sava;
 7. Nadalje potiču suradnju mladeških savjetodavnih vijeća lokalnih vlasti u Euroregiji Dunav- Drava-Sava;
 8. Preporučuju da mladeška savjetodavna tijela pri lokalnim vlastima Euroregije Dunav-Drava-Sava razvijaju svoju suradnju i izgrade partnerstva sa svrhom prijavljivanja dostupnim fondovima EU-a;
 9. Smatraju da je mladeži potreban veći pristup postojećim ustanovama;
 10. Smatraju da javni i građanski sektor trebaju ojačati prekograničnu suradnju unutar i između lokalnih vlasti u Euroregiji Dunav-Drava-Sava;
 11. Potiču mladež Euroregije Dunav-Drava-Sava da nastoji otpočeti reforme postojećih javnih ustanova iznutra mjesto otpočinjanja reformi izvana;
 12. Potiču mladež da nastoji poboljšavati umjesto da se uključi u neproduktivne sukobe unutar postojećih javnih ustanova;
 13. Nadalje potiču mladež Euroregije Dunav-Drava-Sava da se koristi nekonvencionalnim metodama pri reformiranju postojećih javnih ustanova;
Preporučuju lokalnim vlastima da osnaže i prošire postojeću prekograničnu suradnju.