Europska konferencija "Tuzla 2002. - Zajednička budućnost u euroregijama", Tuzla 4.11.2002.
U organizaciji tuzlanskih članica Euroregionalne suradnje Dunav-Drava-Sava u Tuzli je 4. studenog održana Europska konferencija "Tuzla 2002. - Zajednička budućnost u euroregijama". Na konferenciji je uz prisustvo 75 veleposlanika i konzularnih predstavnika, stranih i domaćih predstavnika vladinih organizacija, predstavnika fundacije Hanns-Seidel, EU, eksperata iz Njemačke, Mađarske, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Jugoslavije razgovarano o pravcima djelovanja EU u procesu evropskih integracija u Jugoistočnoj Evropi, a u okviru toga o euroregionalnoj saradnji i načinu funkcioniranja zajedničkih institucija u okviru Euroregije Dunav-Drava -Sava.

Konferencija je prihvatila slijedeće
 
ZAKLJUČKE
 
  • Potvrdilo se da ZAJEDNIČKA BUDUĆNOST JESTE U EUROREGIJAMA.
  • Regije izvan granica EU ne treba posmatrati kao "problematične zone", nego kao regije u okviru kojih se lakše mogu prevazilaziti problemi. Euroregionalna saradnja je proces koji mora imati prioritet u EU jer predstavlja svojevrstan doprinos za razvijanje i realizaciju građanskih inicijativa koje potiču sa lokalnog i regionalnog nivoa.
  • Gradovi jesu i ostaju bitan faktor u razvoju, a jedna od najvećih prepreka je centralizacija uprave na nivou država. Za dalji razvoj i unapređenje gradova i regija, kao jedinica samouprave, neophodna je decentralizacija uprave, fiskalna decentralizacija i finansijska autonomija gradova i regija(vlastiti prihodi, namjenska sredstva za euroregionalnu saradnju…) Otklanjanje ovih prepreka je ujedno i bitan preduvjet za uspješnu euororegionalnu saradnju. Pored toga, omogućavanje slobode kretanja unutar euroregija otvorilo bi nove mogućnosti za nastavak već uspostavljenih euroregionalnih veza, kako u okviru Euroregionalne saradnje Dunav Drava Sava, tako i u ostalim euroregijama.
  • Da bismo polučili rezultate, moramo biti realni u postavljanju zadataka, te opredijeliti se za 3-5 prioritetnih projekata bitnih za regiju, odnosno projekte koji imaju realnost. Uloga Hanns Seidel Fondacije bi bila u pružanju podrške u kreiranju takvih projekata, zasnovanih prije svega na partnerstvu(među kojima svakako imaju mjesta projekti prezentirani u izlaganjima predstavnika Fondacije i Industrijske i privredne komore Nurnberg).Prevladavanje svojevrsne informativne blokade među članicama ESDDS bi trebao biti jedan od prvih zajedničkih projekata, kao preduvjeta za razvoj drugih konkretnih oblika saradnje.
  • Univerziteti, kultura i nevladin sektor su nesporni nosioci razvoja i saradnje u regijama.
  • Svi nosioci razvoja (vladine institucije, nevladin sektor i sektor biznisa) moraju zajednički tražiti partnere unutar EU-posredstvom regionalne saradnje.
  • Još uvijek se nedovoljno čini na ekonomskoj/privrednoj saradnji unutar euororegija-bitan faktor za unapređenje u ovoj oblasti je jačanje veza između privrednih i obrtničkih komora, razvojnih agencija i privrednih subjekata bilateralno.
  • Internacionalni kontakti su jedan od bitnijih faktora za funkcioniranje lokalne politike i artikulaciju građanskih inicijativa te u tom smislu, euororegije opravdavaju smisao demokratskih inicijativa, a sve u cilju razvoja lokalnih i regionalnih zajednica.